Кабмін «віддав» окупанту село Заїченко на Донеччині

DONETSK, UKRAINE - JUNE 9, 2016: A residential building damaged in a night shelling. According to a source in the local security agencies of the Donetsk People's Republic, Ukrainian troops have fired 122 mines and 80 shells of 152 mm and 122 mm calibre. Such guns should be pulled back from the contact line as part of the Minsk ceasefire agreements. Mikhail Sokolov/TASS ”Í‡Ë̇. ƒÓ̈Í. 9 Ë˛Ìˇ 2016. ∆ËÎÓÈ ‰ÓÏ, ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ ‚ ÂÁÛθڇÚ ÌÓ˜ÌÓ„Ó Ó·ÒÚ·. œÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËˇÏ ËÒÚÓ˜ÌË͇ ‚ ÒËÎÓ‚˚ı ‚‰ÓÏÒÚ‚‡ı ƒÕ–, Ò ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ·˚ÎÓ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÓ 122 ÏËÌ˚ Ë 80 152-ÏÏ Ë 122-ÏÏ Ò̇ˇ‰Ó‚. ŒÛ‰Ëˇ ‰‡ÌÌÓ„Ó Í‡ÎË·‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Óڂ‰ÂÌ˚ ÓÚ ÎËÌËË ÒÓÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌˡ ‚ ‡Ï͇ı ÃËÌÒÍËı Òӄ·¯ÂÌËÈ. ÃËı‡ËÎ —ÓÍÓÎÓ‚/“¿——

Україна розширила перелік населених пунктів на Донбасі, непідконтрольних владі.

Кабінет Міністрів вніс село Заїченко на Донеччині до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив сьогодні на своєму засіданні, повідомляє Укрінформ.

“Внести у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. №1085 “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення” (Офіційний вісник України, 2014 р., №92, ст. 2655; №16, ст. 564, №50, ст. 1759) зміни, що додаються”, – йдеться в тексті документа.

Цим же розпорядженням село Заїченко виключено з переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

«Аргумент»

і

цікаве